Ring eller skriv +45 39 29 99 66 ⎮ evergreen@evergreensport.dk

Miljø

Evergreen Sport bekræfter sit innovatie engagement ved at introducerer Danmark for RCT-støttet, FIFA godkendt kunstgræssytem, der i dag er det mest miljøvenlig produkt pga sin genanvedelighed.

Måske det kan være en mulighed for fremtidige kunstgræsbaner, hvor der ønskes særligt fokus på bæredygtige løsninger og i et perspektiv der rummer hele banens livscyklus.

Hos Evergreen Sport har vi siden starten i 2006, været bevidste om at begrænse påvirkning af miljøet, mest muligt.

Bæredygtighed fylder meget når vi udvælger leverandører og løsninger.

Evergreen Sport råder og vejleder om grønne løsninger.

I dag findes opbygning og kunstgræssystemer som ikke påvirker miljøet negativt – valget af drænløsning, infill typer samt evt. rensning af drænvand fra eksisterende kunstgræsbaner, er vigtige forhold at kende til og indarbejde i beslutningsprocesserne – her hjælper Evergreen Sport gerne og tilbyder altid de mest moderne og miljø sikre løsninger.

Evergreen Sport samarbejder med vores leverandør af kunstgræs, italgreen, om at udvikle innovative løsninger der peger i mod bæredygtighed i alle elementer der indgår i produkter of processer.

Vi er de første i Danmark der introducerer RCT-konceptet – et FIFA godkendt kunstgræssystem, der beskriver de mest miljøvenlige produkter, blandt andet pga. unik høj genanvendelighed.

Skal jeres næste kunstgræsbane være fremtidssikker for miljøet, skal der stilles krav til høj genanvendelighed. Plastik er en ressource som kan genbruges. Hvis opblandingen af forskellige typer af plastmaterialer i kunstgræssytemet begrænses, vil en simpel separering af f.eks. backing, strå og infill sikre at alle elementerne kan genanvendes fremfor traditionel afbrænding, efter endt levetid – det er bæredygtighed med fokus på hele banens livscyklus.

MILJØVENLIGE LØSNINGER

Der er i disse år særdeles stor fokus på at kunstgræsbaner ikke belaster og skader miljøet – hverken på kort eller lang sigt.
Ofte fokuseres der på at der kan ske udvaskning af blødgørere og tungmetaller til undergrunden. Hos Evergreen Sport ser vi langt mere nuanceret på mulighederne for at skåne miljøet og omgivelser og ligeledes også begrænse påvirkningen af spillerene.

Aspekter som råmaterialernes ophav, produkternes livscyklus og genanvendelighed spiller en stor rolle i vores vejledning. Vi lægger stor vægt på at tilpasse og udvikle miljøvenlige løsninger sammen med vores samarbejdspartnere. Vi benytter kun infill, fra producenter, der kan garantere og dokumentere kvalitet og oprindelse.

Vi har blandt andet kunstgræs uden latex bagside for at mindske udvaskningen, homogene systemer der kan genanvendes 100% og systemer der kan opsamle al overfladevand hvis opsamling ønskes, f-eks. med henblik på rensning eller til at vande andre steder på anlægget.

Når kunstgræsbelægningen skal udskiftes efter mange års brug, kan det have stor betydning at vælge den korrekte metode.
Hos Evergreen Sport optager vi udtjent kunstgræs og genbruger ALLE delelementer, f.eks. kan man ofte recirkulere granulatet/infill, som så helt eller delvist, kan indgå i ny kunstgræsbane eller måske genopstå som bænke, affaldscontainere eller nye bander på multibaner.

Vi samarbejder med ledende operatører på markedet og kan dokumentere alle processer for en sikker og miljøvenlig genbrugs cyklus.

RCTimage

GEO INFILL

Efterspørgslen på Geofill® kunstgræs systemer er vokset, grundet offentlig debat og mistanke om udvaskning af miljøfremmede stoffer fra de traditionelle fodboldsystemer med SBR (gummigranulat) infill og latex bagside).

Yderligere, er spredningen af mikroplast til naturen og omkringliggende miljø, kommet på den bæredygtige dagsorden, ikke kun i forbindelse med kunstgræsbaner, men helt generelt.

Geofill® er et organisk infill-materiale, primært produceret af kokosnødder og fibre herfra, samt en mindre andel af kork. Denne banetype findes i dag i mere end 500 kunstgræs installationer i Europa. I Skandinavien har vi af hensyn til miljøet, nu også fået øjnene op for denne moderne og 100% naturlige infill type, som kan erstatte gummigranulat

Geofill® har evnen til at bevarer fugt, uden at virke våd, hvilket både giver en oplevelse som naturlige græsbaner og også tilbyder optimal sikkerhed for spillerne. Desuden hverken lugter eller udstråles varmen, fra denne type infill.

Vælges et kunstgræssystem med Ecogreen (bagside uden latex) opnås gode spille egenskaber, højeste grad af miljøhensyn – især på grund af genanvendeligheden for begge elementer.

Geofill®systemer er FIFA godkendt og vedligeholdes med de samme standardmaskiner som anvendes til SBR/sand kunstgræs installationer.

RCTimage

ECOGREEN BACKING

Ecogreen backing (kunstgræs-tæppets bagside) indgår i vores miljø systemer og er 100% genanvendeligt, ifølge UNI 10667-1 standard.
Kunstgræs-tæpper med Ecogreen backing, karakteriseres ved reduceret vægt, høj permeabilitet, forbedret evne til at fastholde stråene og stort miljøhensyn.
Ecogreen backing kan tilvælges uden ekstra omkostning til de fleste af vores kunstgræstyper.
DMD Italgreen

KLIMA TILPASNING - RENSNING AF DRÆNVANDET

forbindelse med projekteringen og når der etableres nye kunstgræsbaner, er der fra myndighedernes side et stort fokus på drænvandet der udledes fra regnvejr og skybrud ned igennem banen. Mange steder må der ikke afledes til kloak på grund af kapacitetsproblemerne, dermed kan man ikke blot regne med at drænvandet kan ledes videre til rensningsanlæg. Desuden vil omkostningerne til sådan et arrangement, ofte, også være urealistisk høj. I stedet skal regnvand og drænvand håndteres lokalt. Der vil sige, nedsives til grundvand, eller afledes til søer eller vandløb.

Myndighederne stiller krav til vandkvaliteten af det vand der nedsives eller afledes til grundvand, søer eller vandafløb.
I diverse undersøgelser er der fra kunstgræs anlæg målt tungmetaller og organiske forureninger som eksempelvis Arsen, Bly, Cadmium, Krom, Kobber, Nikkel og Zink og ligeledes andre miljøfremmede stoffer, som f.eks. PAH og Phenol.
Det er endnu ikke påvist direkte hvor stofferne kommer fra, men kan blandt andet stamme fra den generelle forurening fra luften og de eksisterende forhold i jordlagene under banen.

For at sikre 100% miljøvenlige kunstgræsbaner kan vi nu tilbyde Evergreen Organisk/mineralsk Rensefilter. I filter løsningen benytter vi olivin (knust bjergkrystal) og filtermuld, der renser vandet for tungmetaller og organiske miljøgifte.

Ved at opsamle drænvandet fra banen inden det når jordlagene (horisontal afdræning med f.eks. NEXT drænplade/shock pad), ledes vandet til et mindre lokalt magasin og herfra i passende hastighed, videre igennem Evergreen Organisk/mineralsk Rensefilter, hvorfra det nu rensede og rene vand må udledes til det lokale vandmiljø med det øvrige regnvand fra anlægget.

RCTimage